fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Miracle Motion Kft. a https://miraclemotion.hu/ weboldalának látogatói és felhasználói részére.

Amennyiben Ön a https://miraclemotion.hu/ webáruház (továbbiakban: webáruház/weboldal) honlapját felkeresi, vagy látogatása alkalmával a webáruház honlapján keresztül a regisztráció, a szolgáltatások és termékek megrendelése, a hírlevél kérés és reklám fogadása céljából saját személyes adatait meg kívánja adni, illetve azok kezeléséhez hozzá kíván járulni, úgy ez az előzetes tájékoztató Önnek szól.

Jelen tájékoztatás kiemelten a  természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) alapján készült.

Célja, hogy a Miracle Motion Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) biztosítsa Önt – a webáruház látogatását, a webáruházon keresztül történő regisztrációt, a megrendelést, a szavatossági és jótállási jogok érvényesítését, a panaszkezelést, az elektronikus hírlevél küldést és a reklámcélú megkeresést érintően – arról, hogy:

 • kiemelten kezeli a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését és
 • betartja a reklámcélú elektronikus küldemények, hirdetések küldésére vonatkozó adatkezelési szabályokat.

1. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az Adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

Miracle Motion Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezősi Péter Lajos ügyvezető

Székhely:

9023 Győr, Corvin utca 5/A. A. lház. fszt. 1.

Adószám:

28975571-1-08.

Nyilvántartási száma/Cégjegyzékszáma:

08-09-032619

Telefonszám:

0670/9494921

Email cím:

info@miraclemotion.hu

Weboldal megnevezése, címe:

https://miraclemotion.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

a Társaság weboldalán

Az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A Miracle Motion Kft. a jelen tájékoztatóban és a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Az Adatkezelő fontosnak tartja Partnerei és Ügyfelei, továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az Adatkezelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Miracle Motion kft. az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2016/679/EU Rendelet (továbbiakban: GDPR Rendelet) vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

2. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

3. A Miracle Motion Kft.  WEBOLDALÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK:

3.1. Weboldalon/webáruházban történő  szolgáltatásokra való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: az internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt, a tanfolyamokra, workshopokra, sportcsomagokra, teremhasználatra, edzésprogramokra történő jelentkezés céljából.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint vásárlóval, a megrendelés során létrejövő szerződés teljesítése. A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség is a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, az adatkezelés ezért elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

A fizetés a Barion fizetési rendszerén keresztül valósul meg, aki önálló adatkezelőként jár el saját adatkezelési szabályai szerint. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult,  a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Az adatkezelésben érintettek köre: az internetes oldalon található webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatást igénybevevők.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Weboldalon/webáruházban történő  termék vásárlásával összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: az internetes oldalon található webáruházon keresztül  történő termékértékesítés.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint vásárlóval, a megrendelés során létrejövő szerződés teljesítése.

A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség is a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, az adatkezelés ezért elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

A fizetés a Barion fizetési rendszerén keresztül valósul meg, aki önálló adatkezelőként jár el saját adatkezelési szabályai szerint. Az online bankkártyásfizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatkezelés időtartama:  Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult, az adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon terméket vásárlók.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.3. Weboldalon/webáruházban történő regisztrációval összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: az internetes oldalon található webáruházon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtásához többlet szolgáltatást nyújt azzal, hogy nem kell mindenegyes bejelentkezéskor a személyes adatokat újból megadni.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Önnek joga van a  hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

3.4. Hírlevél küldésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: A weboldalon regisztrált Felhasználók részére hírlevél küldése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Önnek joga van a  hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon történő hírlevél küldési szolgáltatásra feliratkozók.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

3.5. Kapcsolatfelvétellel  összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: A weboldalon felhasználói  részére többletszolgáltatás nyújtása a Társaság részéről történő – weboldalt látogató részéről kért – kapcsolatfelvétel által.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Önnek joga van a  hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel kérésétől számított 6 hónapig kezeljük. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon történő kapcsolatfelvételt biztosító szolgáltatást igénylők.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

3.6. SÜTIK (COOKIE-K)

Cookie („süti”) jelentése: A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Elfogadás a weboldalra látogatás által: Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor azonban Ön, mint felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen tájékoztatónkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Önnek, mint felhasználónak arra is lehetőség van, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Amennyiben Ön a saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

A honlapunkon használt cookie-k:

Nélkülözhetetlen cookie-k: olyan cookie-k, melyek a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek. Ilyen például a bevásárlókosár. He ezen típusú cookie-kat letiltja, előfordulhat, hogy az oldal bizonyos szolgáltatásit nem fogja tudni elérni, vagy használni.

Funkcionális cookie-k: olyan cookie-k, melyek arra hivatottak, hogy a weboldal „emlékezzen” a korábbi beállításokra (betűméret, felhasználónév, egyéb beállítások, stb.), melyeket Ön választott vagy állított be. Ezek a cookie-k nem hordoznak olyan adatokat, mely alapján az Ön böngészési szokásai nyomon követhetőek lennének más weboldalon.

Google Analytics cookie-k: az látogatottságának elemzésére a Google Analytics szolgáltatásához a Google Analytics cookie-k szükségesek.

Közösségi médiumok: a közösségi médiumokon (pl. Facebook, Instagram, Pinterest) keresztül híreket oszt meg a Miracle Motion Kft.  működéséhez kapcsolódóan.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

3.7. GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (szó szerinti idézet az oldalról: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu). „Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen az alábbi hivatkozásokon érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGOSULTSÁGAI:

A személyes adat szolgáltatása a tanfolyamokra, workshopokra, sportcsomagokra, teremhasználatra, edzésprogramokra történő jelentkezés, termékértékesítés esetén a szerződés kötésének előfeltétele-e, az adatszolgáltatás elmaradása esetén aszolgáltatás nyújtása, a termék értékesítése elmarad.

A személyes adat szolgáltatásának elmaradása esetén a hírlevél küldés, kapcsolatfelvétel, regisztáció körében  a szolgáltatás nyújtása elmarad.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján és  9. cikk (2) bekezdés (2) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy az Ön által jelzett, észlelt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségen:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

A Hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Weboldal: www.naih.hu.

6. ADATFELDOLGOZÓK (az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás)

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adjak át.

Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzak fel.

 • Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Corvin Stars Kft.

Székhely:

9023 Győr, Corvin utca 5/A

Telefon:

+36 70 949 4921

E-mail:

info@socialstar.hu

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

9023 Győr, Corvin utca 5/A

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 • Könyvelőiroda:

Név / cégnév:

Taxcontor Kft.

Székhely:

H-9026 Győr, Ady Endre utca 67/B I/5.

Telefon:

+36 30 950 5264

E-mail:

erdeklodes@taxcontor.hu

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

H-9026 Győr, Ady Endre utca 67/B I/5.

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: könyvelés.

Az adatkezelés célja: számlák feldolgozása, könyvelése.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hatályos jogszabályokban előírt határidőkig tart. (8 év)

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 • Számlakibocsátás szolgáltatást végző cég:

Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-198177
Adószám: 25073364-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Online számlázó szoftver neve: Billingo

 • Fizetési szolgáltatást végző cég:

Adószám

25353192243

Cégjegyzékszám

01 10 048552

Teljes név

Barion Payment Zrt.

Rövidített név

Ország

Magyarország

Település

Budapest

Cím

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Web cím

http://www.barion.hu

Adatkezelési tájékoztató megismerésének helye:

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Az online bankkártyásfizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.

 • Automatizált CRM rendszer szolgáltatást végző cég:

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.
Weboldal: www.salesautopilot.hu

 • Automatizált tagságkezelő rendszer szolgáltatást végző cég:

Cégnév: Membermouse LLC
Szolgáltatás: automatizált tagság kezelő rendszer
Székhely: 1425 Broadway #20-2565, Seattle, Washington, 98122, United States
Céges nyilvántartás: SIC Code 737,73 , NAICS Code 5182,51
Weboldal: www.membermouse.com
Adatvédelmi szabályzata: https://membermouse.com/privacy-policy/

7. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítja az Adatkezelő:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelyben ellenőrizhető az esetlegesen megtörténő adattovábbítás jogszerűsége. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a továbbított személyes adatok körének meghatározása, az adattovábbítás időpontja, jogalapja, az adattovábbítás címzettje, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb adatok.

Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, HATÁLYBALÉPÉS

A jelen adatkezelési tájékoztatót a Miracle Motion Kft. (Adatkezelő, Szolgáltató) a honlapján (https://miraclemotion.hu/) teszi közzé.

Az Adatkezelő jelen szabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

A mindenkor aktuális tájékoztató az Adatkezelő honlapján érhető el és az esetleges tájékoztató módosításokról is a honlapon tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő.

Kelt: Győr, 2021.06.01

Hatályos: 2021.06.01 napjától

Miracle Motion Kft.

képv.: Mezősi Péter Lajos ügyvezető

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.